خصوصیات

خانه ایده آل خود را پیدا کنید

لیست‌های بی‌نظیر از بهترین‌ها

رهن و اجاره
5235000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

دفتر: 20 / حمام: 6 / مساحت:10450 متر مربع

رهن و اجاره
1100000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: 3 / حمام: 2 / مساحت: 1450 متر مربع

رهن و اجاره
1600000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: 2 / حمام: 1 / مساحت : 450 متر مربع

فروشی
86500000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: 1 / حمام: 1 / مساحت: 150 متر مربع

فروشی
1300000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: 2 / حمام: 2 / مساحت:725 متر مربع

فروشی
1235000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: 3 / حمام: 2 / مساحت: 1450 متر مربع

خانه ایده آل خود را پیدا کنید

خانه‌های جذاب

رهن و اجاره
5235000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

دفتر: 20 / حمام: 6 / مساحت: 10450 متر مربع

رهن و اجاره
1100000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: 3 / حمام: 2 / مساحت: 1450 متر مربع

رهن و اجاره
1600000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: 2 / حمام: 1 / مساحت : 450 متر مربع

خانه ایده آل خود را پیدا کنید

بهترین دفاتر اداری

رهن و اجاره
5235000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

دفتر: 20 / حمام: 6 / مساحت:10450 متر مربع

رهن و اجاره
1100000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: 3 / حمام: 2 / مساحت: 1450 متر مربع

رهن و اجاره
1600000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: 2 / حمام: 1 / مساحت : 450 متر مربع

فروشی
86500000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: 1 / حمام: 1 / مساحت: 150 متر مربع

فروشی
1300000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: 2 / حمام: 2 / مساحت:725 متر مربع

فروشی
1235000 تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: 3 / حمام: 2 / مساحت: 1450 متر مربع

اسکرول به بالا